Bonus Club

rio 4                              Výhody SPORTGAMES CLUB programu                               rio 4

rychlá bezplatná registrace
členství bez poplatků
členství bez závazků
zákaznická podpora
věrnostní bonusy
měsíční bonusy
doplňující bonusy
individuální bonusy
občerstvení pro členy
info o novinkách smskou
možnost účasti v soutěžích

 

bannery-VICE-3bannery-VICE

 

Všeobecná pravidla

 

Podmínky a získání výše počtu bonusů 

Uvítací bonus – při zaregistrování k programu SPORTGAMES CLUB (200 bonusů) 
Bonus za každou návštěvu některé provozovny SPORTGAMES (20 bonusů/max. 1x24hod.) 
Bonus k narozeninám (200 bonusů) 
Registrace telefonního čísla v programu (100 bonusů) 
Akce SMS – hráči obdrží SMS zprávu s termínem konání akce a pokud v tom termínu, navštíví některou z poboček, získají BONUS 
V rámci SPORTGAMES CLUB programu probíhají další akce pro věrnostní zákazníky 

 

Členství v SPORTGAMES CLUB 


Členem programu SPORTGAMES CLUB se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se Všeobecnými pravidly programu SPORTGAMES. Členem klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství v programu SPORTGAMES CLUB je bezplatné. Nárok na řádné členství v SPORTGAMES CLUB programu mají všichni zákazníci SPORTGAMES, kteří řádně vyplní přihlášku SPORTGAMES CLUB programu a souhlasí se Všeobecnými pravidly. Po předání řádně vyplněné přihlášky, získá zákazník kartu a stává se tak členem SPORTGAMES CLUB programu. Každému členu může být vydána pouze jedna SPORTGAMES CLUB karta. Karta je nepřenosná, nelze ji tedy předat, zapůjčit, darovat či zcizit – třetí osobě. Obsluha provozovny má právo si „pravost” karty ověřit. V případě ztráty karty může člen SPORTGAMES CLUB programu požádat o vydání náhradní karty zdarma na pobočce SPORTGAMES, kde přihlášku odevzdával. Na základě předložení průkazu totožnosti budou jeho doposud získané bonusy přehrány na nově vystavenou kartu SPORTGAMES.

Členství v SPORTGAMES CLUB může zaniknout z těchto důvodů: 

Člen programu nezískal během 6 měsíců žádný bod na svoji kartu.
Člen programu úmyslně uvedl nesprávné údaje v přihlášce.
Člen programu zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jednání v rozporu s všeobecnými pravidly stanovenými provozovatelem či v rozporu s právními předpisy týkající se her a chování.
Provozovatel si vyhrazuje právo neudělit členství nebo členství zrušit bez udání důvodu.
Nebo zrušením klubu ze strany provozovatele.
Člen může své členství ukončit kdykoliv, pakliže nás o tom informuje. Jeho členství ukončíme nejpozději do 15ti dnů.

Pravidla získání bonusů

Členové programu jsou odměňováni podle výše bonusů do hry, které nasbírají na svou kartu. Tyto bonusy se načítají při aktivní hře hráče v provozovně na hracích zařízeních umístěných v provozovně a to automaticky při projetí karty terminálem nebo manuálně personálem provozovny. Dodatečné připsání bonusů, není možné, například když člen klubu nemá u sebe při návštěvě pobočky SPORTGAMES klubovou kartu. Rozhodnutí o splnění podmínek a připsání bonusů je na personálu provozovny a není na ně právní nárok v případě odmítnutí načtení. Načtení bonusů je možné pouze jedenkrát za 24 hodin. Obsluha je před načtením oprávněna kontrolovat totožnost a pro případ neprokázání totožnosti je oprávněna načtení rovněž odmítnout.

Ochrana osobních údajů  

Zákazník svým podpisem na Přihlášce výslovně souhlasí s tím, že SPORTGAMES zpracuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje v Přihlášce do databáze.
Členem SPORTGAMES CLUB programu se může stát osoba, která dovršila 18 let. Z SPORTGAMES CLUB programu jsou vyloučeni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti SPORTGAMES CLUB. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje. Každý člen SPORTGAMES CLUB programu je, v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak jméno a příjmení přímo na pobočce SPORTGAMES.

Závěrečná ustanovení

Veškeré odměny v rámci klubu nejsou právně vymahatelné.
SPORTGAMES si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla SPORTGAMES CLUB programu, zvláště pak přepočítací a bodové koeficienty. Členové programu budou o těchto změnách informovaní na pobočkách SPORTGAMES.
SPORTGAMES si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost SPORTGAMES CLUB programu. Datum ukončení SPORTGAMES CLUB bude oznámeno na pobočkách SPORTGAMES. Za bonusy nasbírané do data ukončení programu poskytne SPORTGAMES odpovídající bonusy podle platných koeficientů.
SPORTGAMES CLUB nemá právní subjektivitu.
Více informací pro členy SPORTGAMES CLUB: club@sportgames.cz