Bonus Club

karty RYBKA png                              Výhody SPORTGAMES CLUB programu                               karty RYBKA png

 

bannery-VICEbannery-VICE-3

 

Všeobecná pravidla

 

Podmínky a získání výše počtu bonusů (1 bonus = 1 Kč)

Bonus za každou návštěvu některé provozovny SPORTGAMES ((20 až 50 bonusů (V.I.P.)/max. 1x24hod.))
Registrace telefonního čísla v programu (100 bonusů) 
Akce SMS – hráči obdrží SMS zprávu s termínem konání akce a pokud v tom termínu, navštíví některou z poboček, získají BONUS 
 

Členství v SPORTGAMES CLUB 


Členem programu SPORTGAMES CLUB se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se Všeobecnými pravidly programu SPORTGAMES. Členem klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství v programu SPORTGAMES CLUB je bezplatné. Nárok na řádné členství v SPORTGAMES CLUB programu mají všichni zákazníci SPORTGAMES, kteří řádně vyplní přihlášku SPORTGAMES CLUB programu a souhlasí se Všeobecnými pravidly. Po předání řádně vyplněné přihlášky, získá zákazník kartu a stává se tak členem SPORTGAMES CLUB programu. Každému členu může být vydána pouze jedna SPORTGAMES CLUB karta. Karta je nepřenosná, nelze ji tedy předat, zapůjčit, darovat či zcizit – třetí osobě. Obsluha provozovny má právo si „pravost” karty ověřit. V případě ztráty karty může člen SPORTGAMES CLUB programu požádat o vydání náhradní karty zdarma na pobočce SPORTGAMES, kde přihlášku odevzdával. Na základě předložení průkazu totožnosti budou jeho doposud získané bonusy přehrány na nově vystavenou kartu SPORTGAMES.

Členství v SPORTGAMES CLUB může zaniknout z těchto důvodů: 

Člen programu nezískal během 6 měsíců žádný bod na svoji kartu.
Člen programu úmyslně uvedl nesprávné údaje v přihlášce.
Člen programu zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jednání v rozporu s všeobecnými pravidly stanovenými provozovatelem či v rozporu s právními předpisy týkající se her a chování.
Provozovatel si vyhrazuje právo neudělit členství nebo členství zrušit bez udání důvodu.
Nebo zrušením klubu ze strany provozovatele.
Člen může své členství ukončit kdykoliv, pakliže nás o tom informuje. Jeho členství ukončíme nejpozději do 15ti dnů.

Pravidla získání bonusů

Členové programu jsou odměňováni podle výše bonusů, které nasbírají na svou kartu. Tyto bonusy se načítají při aktivní hře hráče v provozovně na hracích zařízeních umístěných v provozovně a to automaticky při projetí karty terminálem nebo manuálně personálem provozovny. Dodatečné připsání bonusů, není možné, například když člen klubu nemá u sebe při návštěvě pobočky SPORTGAMES klubovou kartu. Rozhodnutí o splnění podmínek a připsání bonusů je na personálu provozovny a není na ně právní nárok v případě odmítnutí načtení. Načtení bonusů je možné pouze jedenkrát za 24 hodin. Obsluha je před načtením oprávněna kontrolovat totožnost a pro případ neprokázání totožnosti je oprávněna načtení rovněž odmítnout. V případě ztráty členské karty a po ověření totožnosti vystavíme duplikát zdarma bez poplatku. Vystavení prvních 3 karet na jednu osobu není zpoplatněno. Každý další duplikát karty je zpoplatněn částkou 60,- Kč.

Ochrana osobních údajů  

Zákazník svým podpisem na Přihlášce výslovně souhlasí s tím, že SPORTGAMES zpracuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje v Přihlášce do databáze.
Členem SPORTGAMES CLUB programu se může stát osoba, která dovršila 18 let. Z SPORTGAMES CLUB programu jsou vyloučeni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti SPORTGAMES CLUB. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje. Každý člen SPORTGAMES CLUB programu je, v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak jméno a příjmení přímo na pobočce SPORTGAMES.

Závěrečná ustanovení

Veškeré odměny v rámci klubu nejsou právně vymahatelné.
SPORTGAMES si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla SPORTGAMES CLUB programu, zvláště pak přepočítací a bodové koeficienty. Členové programu budou o těchto změnách informovaní na pobočkách SPORTGAMES.
SPORTGAMES si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost SPORTGAMES CLUB programu. Datum ukončení SPORTGAMES CLUB bude oznámeno na pobočkách SPORTGAMES. Za bonusy nasbírané do data ukončení programu poskytne SPORTGAMES odpovídající bonusy podle platných koeficientů.
SPORTGAMES CLUB nemá právní subjektivitu.
Více informací pro členy SPORTGAMES CLUB: club@sportgames.cz

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje našich klientů chráníme zodpovědně.

Společnost SPORT GAMES WIN a.s. si jako zodpovědný provozovatel hazardních her zcela uvědomuje význam ochrany soukromí jednotlivých fyzických osob a jejich osobních údajů, a to jak svých klientů, tak svých zaměstnanců či obchodních partnerů. V tomto ohledu činíme pro ochranu osobních údajů vždy maximum a z toho důvodu máme také nastavené přísné vnitřní mechanismy zajišťující plnění všech svých právních povinností ku prospěch svých klientů i zaměstnanců.

Toto prohlášení naše společnost vydává za účelem ujištění veřejnosti o souladu své činnosti s novou právní úpravou týkající se ochrany osobních údajů a současně je cílem tohoto prohlášení informování veřejnosti o jejich právech v kontextu nové právní úpravy.

Základní rámec ochrany osobních údajů a soukromí obecně představuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR. Tato právní úprava je v případě naší společnosti doplněna také o interní předpisy týkající se ochrany osobních údajů jednotlivých fyzických osob.

Co je osobní údaj

Osobní údaje jsou všechny údaje, díky kterým lze přímo i nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobním údajem může být např. jméno, příjmení, datum narození, ale dále i informace o finančních transakcích, informace o pracovním zařazení, docházce do zaměstnání atd.

Zpracovávání osobních údajů

Naše společnost vždy zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen na základě zákonných důvodů. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a identifikační údaje ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Nevyžaduje-li to právní povinnost (např. zákon), smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů konkrétní fyzické osoby (čl. 6 GDPR), je naše zpracování osobních údajů vždy založeno na principu dobrovolnosti. Údaje, které nám naši zaměstnanci nebo klienti předávají, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb jednotlivým klientům a cz důvodu zajištění fungování naší společnosti jako celku.

Rozhodne-li se náš klient zpracování některých údajů odmítnout nebo tyto osobní údaje bude chtít z našich databází vymazat, má možnost tak učinit písemnou formou na e-mailové adrese club@sportgames.cz

Garantujeme všem našim klientům i zaměstnancům, že nebrání-li provedení takového výmazu jiná právní povinnost (např. zákon), stanovená právním řádem ČR, učiníme tak vždy ve lhůtě 1 měsíce.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Bez řádného upozornění nebudeme v budoucnu sdílet žádné osobní údaje fyzických osob s třetími stranami, a to pro jakékoli účely. V případě, že budeme osobní údaje našich klientů sdílet se třetími stranami, budou tyto třetí strany vždy zavázány smlouvou o dodržování ochrany osobních údajů zcela v souladu s požadavky GDPR a vždy v minimální kvalitě jako u naší společnosti.

V určitých případech může existovat zákonná povinnost poskytnout osobní údaje veřejným orgánům, nicméně i v takových případech si vyžádáme veškerou dokumentaci tak, abychom chránili vždy všechny Vaše oprávněné zájmy.

Bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. Po celou dobu budeme dodržovat naše závazky a chránit práva subjektů údajů podle GDPR. Společnost disponuje moderní výpočetní technikou způsobilou chránit osobní údaje, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.


Práva fyzických osob

V rámci ochrany osobních údajů dle nové právní úpravy mají subjekty údajů (jednotlivé fyzické osoby) zejména následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům. Právo je poskytováno na základě žádosti jednotlivých osob o jejichž osobní údaje se jedná. Tyto osoby mají právo po naší společnosti požadovat informaci, zda jejich osobní údaje zpracováváme a jaké to jsou údaje, účele jejich zpracování a dobou, po kterou bude tyto údaje zpracovávat.
2. Právo na přesnost osobních údajů. Naše společnost má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, případně je odstraní nebo opraví. Jednotlivým fyzickým osobám je dáno právo na doplnění neúplných osobních údajů prohlášením adresovaným naší společnosti.
3. Právo na výmaz osobních údajů („být zapomenut“). Jednotlivé fyzické osoby mohou požadovat, aby naše společnost vymazala jejich osobní údaje a nadále je neuchovávala, pokud neexistuje jiná zákonná překážka bránící výmazu konkrétních osobních údajů např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti (např. zákon). Pokud by došlo k takové situaci, je naše společnost povinna jednotlivé fyzické osoby o tomto informovat ve lhůtě 1 měsíce.
4. Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů. Společnost musí omezit zpracování jednotlivých osobních údajů na dobu potřebnou. Dalšími případy jsou jejich nezákonné nakládání a neúčelné zpracovávání, a to v případě, že není v zájmu jednotlivých fyzických osob, aby byly jejich údaje vymazány. Dalším důvodem může být tzv. vznesení námitky zpracování, a to po dobu, kdy bude naše společnost vznesenou námitku posuzovat.
5. Právo na přenositelnost umožňuje jednotlivým fyzickým osobám přesouvání či předávání jejich osobních údajů mezi jednotlivými správci.
6. GDPR zavádí jednotlivým fyzickým osobám právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů.
7. GDPR zavádí jednotlivým fyzickým osobám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů.